Ny studie viser veien til mer miljøvennlige reiser

Hvilke drivere og barrierer påvirker hvordan i reiser? Nå har Transportøkonomisk institutt funnet svaret!

På oppdrag fra Viken fylkeskommune og Buskerudbyen har Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomført en studie for å avdekke hvilke drivere og barrierer som gjør at ansatte tar bilen, reiser kollektivt, sykler eller går til jobben.

Fokuset var på arbeidsgivers tilrettelegging, og TØI gjennomførte derfor 17 dybdeintervjuer med direktører eller andre med ansvar for lokalisering og tilrettelegging på arbeidsplassen. Både kommunale og private virksomheter var med, og antall ansatte varierte fra bare noen få til flere tusen. Flere av de ansatte i private bedrifter som var med i studien hadde ikke fast oppmøtested – eksempelvis håndverkere.

Sentralt eller usentralt?

I studien avdekket TØI at det på de mindre sentrale arbeidsplassene gjerne er virksomheter som trenger mye areal til produksjon, samt at de ansatte trenger bil for å kunne utføre oppdrag. I tillegg jobber de gjerne på skift. Under slike forhold er det vanskelig å tilrettelegge for alternativer til bil.

Arbeidsplasser som ligger mer sentralt, har til sammenligning mindre behov for areal og et mye bedre kollektivtilbud. Her vil det være vesentlig enklere å tilrettelegge for at de ansatte bruker andre reisemåter enn bil. Sentral beliggenhet er ifølge TØI også en fordel for å tiltrekke seg arbeidskraft.

Til tross for tidligere. studier har pekt på at parkeringsavgift på arbeidsplassen fører til at flere reiser kollektivt, sykler eller går, er det ifølge virksomhetene TØI har snakket med i denne studien svært liten vilje til å innføre betalt parkering.

«Burde hatt politiske føringer for parkeringsavgift og for lokalisering av virksomheter», skriver én av respondentene, med antydning om at det oppleves som upopulært for arbeidsgivere å selv måtte innføre betalt parkering av fri vilje.

Et annet, overraskende funn var at selv nybygg (bygget etter 2010) ofte ikke hadde garderobe, sykkelparkering innendørs eller mulighet for å spyle sykkelen.

Viktig med ildsjeler og pådrivere

I TØI-undersøkelsen kommer det også frem at ildsjeler og pådrivere som representerer de ansatte, kan ha en viktig rolle for å få tilrettelagt bedre for garderobefasiliteter og ulike sykkel- og mobilitetskampanjer. Dette funnet støttes av prosjektleder Martine Bjørnstad i HjemJobbHjem Nedre Glomma:

– Vi ser det veldig tydelig i for eksempel større medlemsbedrifter som Borregaard, Sweco og Mills, at det er noen ildsjeler som drar med seg andre og skaper en god greie. De går foran som eksempler og viser hvilke positive effekter det har på kropp og sjel i hverdagen, og at barrierene ikke nødvendigvis er så store som du tror, sier Bjørnstad.

– Studien til TØI er en bekreftelse på det vi har sett i HjemJobbHjem-prosjektet de siste par årene; Vi kan ikke tilrettelegge for alle – men vi kan gjøre det litt enklere og bedre å sykle, gå eller reise kollektivt til jobb for veldig mange andre, avslutter hun.