Reisevaner I SARPSBORG OG FREDRIKSTAD

For å begrense effekten av menneskeskapte klimaendringer i årene som kommer, er det nettopp vi mennesker som er nødt til å endre vår egen adferd.

HjemJobbHjem handler om å legge til rette for endringsreiser. Motivasjonen for å ta del i noe slikt varierer mellom et ønske om bedre helse eller å komme seg i bedre form, til å skaffe seg mer fritid og fleksibilitet i hverdagen, slippe å stampe i kø – eller å bidra til å redde miljøet.

«HjemJobbHjem viser at det å gjennomføre miljøtiltak ikke alltid trenger å være vanskelig.
Tvert imot kan det i enkelte tilfeller være en fornøyelse.
Spesielt når sykkelveien til arbeidsplassen går gjennom verdens fineste by: Fredrikstad!»

Hege Rivedal Ødegaard, Denofa

Årlig reisevaneundersøkelse

En gang i året gjennomfører HjemJobbHjem en reisevaneundersøkelse blant alle ansatte i medlemsbedriftene. Den inneholder 28 spørsmål om reisevaner, holdninger og bakgrunnsvariabler. Ut fra svarene vil hver av arbeidsplassene kunne sette inn tiltak som svarer på behov som de ansatte selv melder ifra om.

De anonyme svarene gir bedriften mulighet til å kartlegge ulike behov, slik at de selv kan legge til rette for blant annet bedre sykkelparkering eller smidigere bussreiser for sine ansatte.

I tillegg brukes de samlede resultatene av Reisevaneundersøkelsen fra samtlige medlemsbedrifter til å måle effekten av mobilitetsordningen, med særlig fokus på bruk av grønne transportalternativer.

Den gir også svar på hva slags tiltak som fungerer best for å tilrettelegge for at stadig flere skal velge gange, sykkel eller kollektivtransport fremfor egen bil til- og fra jobb hver dag.

Hovedfunn fra 2020

Mange ønsker å reise mer miljøvennlig, og helsegevinster har åpenbart en motiverende kraft. Sykkelandelen blant HjemJobbHjem-bedriftene er på hele 30 prosent sommerstid, ifølge den nye reisevaneundersøkelsen til HjemJobbHjem Nedre Glomma.

  • Halvparten av de som sykler om sommeren, sykler også om vinteren.
  • Flesteparten av de som sykler til jobb bruker under 20 minutter hver vei, samtidig som tidsbruk er blant de største hindrene blant etternølere med kort avstand til jobb.
  • Å holde seg frisk (god helse) eller i god form er sammen med miljøhensyn de største årsakene til at folk i Sarpsborg og Fredrikstad velger å sykle til jobb.
  • Vi sparer miljøet for i snitt 3,7 kg. CO2 hver gang noen i Nedre Glomma velger å ta sykkelen i stedet for utslippsbilen til og fra jobb.
  • Bensinbilister i Nedre Glomma som bytter over til sykkel på reisen til- og fra jobb, vil i snitt spare miljøet for rundt 0,87 tonn CO2per år.
Ny undersøkelse gir solide data om effekten av HjemJobbHjem – både på holdninger og på antallet biler på veien.

Varierende reisevaner

Hver dag tar vi et valg om hvordan vi skal komme oss på jobb. Over 70 prosent (flere svar mulig) av de ansatte bruker som oftest bil.

Det mest oppsiktsvekkende funnet i reisevaneundersøkelse er likevel den høye sykkelandelen. Hele 30 prosent (flere svar mulig) at de oftest sykler om sommeren! Halvparten av disse fortsetter også å sykle når vinteren kommer. Dette tyder på at det gir god mening når vi i HjemJobbHjem gjør vintersykling enklere ved å tilby omlegging til piggdekk.

Om vi også inkluderer de som svarer at de av og til sykler og går, er vi oppe på 45 prosent (flere svar mulig). Det er altså nesten halvparten av de ansatte i HjemJobbHjem-bedriftene som sier at de oftest eller av og til sykler eller går til jobb!

Funnene kan være en indikasjon på at HjemJobbHjem på ganske kort tid har begynt å påvirke bedriftene som er med på tiltaket. Det samme kan den høye elsykkelandelen være: HjemJobbHjem satser på elsykkel, og 28 prosent av HjemJobbHjem-syklistene bruker elsykkel. Blant folk flest i Nedre Glomma anslås elsykkelandelen til være på under 10 prosent i den nasjonale reisevaneundersøkelsen som Statens Vegvesen er ansvarlig for å gjennomføre.

Hvor langt er det til jobb?

De fleste som jobber i HjemJobbHjem-bedriftene har kort vei til jobben. Langt over halvparten har maksimalt 10 km reisevei, og under 20 prosent har mer enn 25 km. Derfor tar det ikke lang tid å reise, heller. Nær 60 prosent bruker under 20 minutter.

Syklistene gjør sitt inntog på strekninger fra 1 til 5 km, der det er vanlig å sykle. 80 prosent av syklistene har under 10 km til jobb og de har maksimalt 25 kilometer.

Det går raskt for syklistene: 90 prosent bruker maks en halvtime. Elsykler øker hastigheten så du kan reise enda lengre på like lang tid.

Vi ser derimot tydelig at folk flest velger å ta bilen – nesten uansett hvor kort veien er. Halvparten av bilistene har under 10 km til jobb. Selv under 1 km avstand blir bilen valgt 1 av 4 ganger! Bilistene bruker alt fra under 10- til 40 minutter.

Spørsmålet er da om vi egentlig sparer så mye tid som vi tror på å ta bilen?

Diesel-bil er vanligst

Fordelingen av kjøretøy i bruk viser at diesel er vanligst i Nedre Glomma, med hele 38 prosent. 24 prosent kjører på bensin, 20 prosent bruker elbil og 13 prosent hybrid.

Valget av kjøretøy henger tydelig sammen med avstand: Det er faktisk elbilistene som kjører lengst til jobben! I snitt kjører de nesten 40 km per arbeidsdag mens bensinbilistene ligger på knappe 24 km. Dette kan bety at de som kjører mellom byene, der det nå er etablert bompenger, i stor grad velger elbil.

Spar 3,7 kg CO2 per arbeidsdag!

Med dataene for reiselengde og biltype fra reisevaneundersøkelsen, kan vi anslå utslipp per ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift som kjører.

Utslippene varierer etter merke og modell, men Miljødirektoratet beregneratbensinbilerisnittslipper ut 154 gram CO2-ekvivalenter pr. km, dieselbiler 111. Hybridbiler slipper ut 82 gram, mens en elbil under bruk ikke slipper ut CO2.

Vi har 230 arbeidsdager i året. I løpet av ett år slipper da en gjennomsnittlig bensinbilist ut mest: 0,86 tonn CO2 - selv om de kjører kortere enn dieselbilistene. Dieselbilistene kjører i snitt lengre, men slipper i gjennomsnitt ut noe mindre enn bensinbilisten.

Om vi slår sammen tallene, kan vi se følgende: En diesel- eller bensinbilist i HjemJobbHjem som lar bilen stå, vil i gjennomsnitt spare naturen for 3,7 kilo CO2 per arbeidsdag!  Ser vi på snittet for de som kjører hybrid, er utslippet nær halvert.

Hva må gjøres?

For å minske biltrafikken er vi nødt til å forstå årsakene til kjøring. Svarene fra de ansatte er helt klare: De oppfatter tidsbruk som det aller viktigste for dem.

Faktorer som gammel vane, latskap, dårlig vær og behov for egentid følger like etter tids- effektivitet. Dette er årsaker som henger sammen med både egen motivasjon og sosiale normer. Den tredje viktigste årsaken er behov for ærender og transport, som å handle og hente barn.

Avstand blir ofte sett som en rasjonell faktor som påvirker valg av reisemiddel (Müller-Eide m.fl. 2020). Å spare tid står fram som aller viktigste årsak til kjøring, men: Vi vet også at folk bruker bil uansett reiselengde!

Det betyr at vi trenger å vite om årsakene varierer etter hvor lang vei folk faktisk har. Dataene viser at tid teller mest for dem med over 10 km til jobb, men det er ikke hele fortellingen: Så mange som én av tre med under 10 km til jobb oppgir faktisk også tid som årsak.

Samtidig har de tanker om at de egentlig kunne latt være å kjøre: I større grad enn langveiskjørende oppgir de dårlig vær, latskap og gammel vane som årsaker. Da kan det være nyttig om HjemJobbHjem adresserer slike litt dypere holdninger i arbeidet.

Hvilke alternativer ser bilistene?

Når de blir bedt om å vurdere andre aktuelle reisemåter, er det bare 13 prosent som mener det er helt uaktuelt å ikke kjøre. For 70 prosent av respondentene er ulike typer sykkel et alternativ, og for 45 prosent er kollektivtrafikk aktuelt.

Om vi fordeler svarene etter reiselengde, ser vi at to av tre bilister kan tenke seg å sykle inntil de har over 10 km å reise. 

Elsykkel blir ikke sett som mer aktuelt jo lengre vei man har. Kanskje er det ikke kjent nok at elsykkel utvider radiusen? Forsking fra Transportøkonomisk institutt viser at elsyklister sykler 12 til 18 km lengre per uke.

Selv om de har fått noe negativ omtale, er sparkesykler et fremkostmiddel med stort potensiale for HjemJobbHjem. De er lette å ta med seg og kan gjøre kombinasjonsreiser enkelt.

Syklistenes årsaker til å sykle

Hva med jobbreisene til folk som allerede sykler eller går? Hvorfor reiser de som de gjør? Det er tydelig at syklistene føler at de får noe igjen for å sykle. De sykler fordi de opplever det som nyttig for seg selv: Det aller viktigste er at de føler seg friske og holder seg i form. I tillegg sier de at reisen gir et pusterom de blir glade av, at de tenker bedre og at de liker å ha tid for seg selv.

Men det fins viktige ideelle årsaker også: Svært mange sykler for å spare miljøet!

Av mer praktiske årsaker, er det 41 prosent som sier at de sykler fordi de rett og slett bor nære arbeidsplassen. For nesten en av tre, er det viktig at de sparer penger.

Tid er også en faktor for syklistene: 18 prosent unngår rushtrafikk og 11 prosent sykler for å spare tid. Bare 7 prosent sykler fordi de ikke har andre alternativer.

Personlig engasjement

Med tiltak i den praktiske sfæren tilrettelegger HjemJobbHjem for mange løsninger. Men: Rundt alle vaner ligger et sett med måter å se på verden på.

Når de ansatte velger tre påstander som føles riktige for dem, ser vi lite holdnings- basert motstand mot klimadugnaden:

  • 1 av 3 uttrykker at det er viktig for dem å være miljøvennlige og like mange at enkeltindivider har et ansvar.
  • 1 av 5 ser det også som viktig at arbeidsplassen tar miljøansvar.

Motsatt er det forsvinnende få som uttrykker at deres reisevalg ikke har noe å si for samfunnet eller at arbeidsplassen ikke skal blande seg i dette. Dette er godt nytt for mulighetene til å endre reisevaner.

Bilister legger større vekt på frihet, tid og henting av barn enn ikke-bilister. De som ikke bruker bil legger mer vekt på miljø og å være aktive. Det ser likevel ikke ut til å være et polarisert bilde. Også bilistene krysser oftest av for at miljøet er viktig.

Men: Det er noe som likevel butter imot, og som gjør at de fleste likevel tar bilen. For nesten halvparten velger å krysse av for at bilen gir dem frihet og nesten like mange sier det er viktig for dem å spare tid.

De ansatte opplever å ha lite tid. De forbinder bilen med frihet. Folk endrer sjelden slike dype assosiasjoner kun gjennom praktiske tilbud om å reiseannerledes. Det betyr ikke at de ikke er villige til å endre reisevane, men at HjemJobbHjem kanskje må bidra til nye ideer om tid og frihet for at de skal bli interessert.

Dette er erfaringer HjemJobbHjem kan ta tak i. Vi kan finne de praktiske løsningene som hjelper på fraktbehov og på tidsklemme og som føles effektivt. Men fordi vi arbei- der sammen med arbeidsplassene over tid, kan vi forsøke å få til enda mer: Vi kan utfordre ideer og tenkemåter, der både ledelse og ansatte kanskje kan se reisetid som meningsfull tid.

LES ÅRSRAPPORTEN 2020 – REISEVANER I NEDRE GLOMMA » 

 

Veien videre

Svarene i reisevaneundersøkelsen gir et godt kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av Hjem- JobbHjem i Nedre Glomma. Ordningen skal ikke nå noen få entusiaster, men inkludere alle ansatte. Alle kan endre noe, og all endring teller. Om vi skal få til varige endringer i reisemønstre for mange, må HJH utfordre de rådende ideene om at man må kjøre bil for å ha frihet og for å bruke tida godt. Slike assosiasjoner endres ikke enkelt. I 2021 vil HjemJobbHjem legge strategier basert på de ansattes svar. I samarbeid med HJH-bedriftene vil vi velge tiltak vi tror kan møte de faktiske reisehverdagene og holdningene ute på arbeidsplassene.