Reisevaner I SARPSBORG OG FREDRIKSTAD

For å begrense effekten av menneskeskapte klimaendringer i årene som kommer, er det nettopp vi mennesker som er nødt til å endre vår egen adferd.

HjemJobbHjem handler om å legge til rette for endringsreiser. Motivasjonen for å ta del i noe slikt varierer mellom et ønske om bedre helse eller å komme seg i bedre form, til å skaffe seg mer fritid og fleksibilitet i hverdagen, slippe å stampe i kø – eller å bidra til å redde miljøet.

Årlig reisevaneundersøkelse

Alle som jobber i en HjemJobbHjem-bedrift blir invitert til å svare anonymt på spørsmål om reisevanene sine én gang i året. Svarene gir bedriften mulighet til å kartlegge ulike behov, slik at de selv kan legge til rette for blant annet bedre sykkelparkering eller smidigere bussreiser for sine ansatte.

I tillegg brukes de samlede resultatene av Reisevaneundersøkelsen fra samtlige medlemsbedrifter til å måle effekten av mobilitetsordningen, med særlig fokus på bruk av grønne transportalternativer.

Den gir også svar på hva slags tiltak som fungerer best for å tilrettelegge for at stadig flere skal velge gange, sykkel eller kollektivtransport fremfor egen bil til- og fra jobb hver dag.

«HjemJobbHjem viser at det å gjennomføre miljøtiltak ikke alltid trenger å være vanskelig.
Tvert imot kan det i enkelte tilfeller være en fornøyelse.
Spesielt når sykkelveien til arbeidsplassen går gjennom verdens fineste by: Fredrikstad!»
Hege Rivedal Ødegaard, Denofa

Hovedfunn fra 2020

Mange ønsker å reise mer miljøvennlig, og helsegevinster har åpenbart en motiverende kraft. Sykkelandelen blant HjemJobbHjem-bedriftene er på hele 30 prosent sommerstid, ifølge den nye reisevaneundersøkelsen til HjemJobbHjem Nedre Glomma.

  • Halvparten av de som sykler om sommeren, sykler også om vinteren.
  • Flesteparten av de som sykler til jobb bruker under 20 minutter hver vei, samtidig som tidsbruk er blant de største hindrene blant etternølere med kort avstand til jobb.
  • Å holde seg frisk (god helse) eller i god form er sammen med miljøhensyn de største årsakene til at folk i Sarpsborg og Fredrikstad velger å sykle til jobb.
  • Vi sparer miljøet for i snitt 3,7 kg. CO2 hver gang noen i Nedre Glomma velger å ta sykkelen i stedet for utslippsbilen til og fra jobb.
  • Bensinbilister i Nedre Glomma som bytter over til sykkel på reisen til- og fra jobb, vil i snitt spare miljøet for rundt 0,87 tonn CO2per år.

LES ÅRSRAPPORTEN 2020 – REISEVANER I NEDRE GLOMMA » 

 

Ny undersøkelse gir solide data om effekten av HjemJobbHjem – både på holdninger og på antallet biler på veien.

Veien videre

Svarene i reisevaneundersøkelsen gir et godt kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av Hjem- JobbHjem i Nedre Glomma. Ordningen skal ikke nå noen få entusiaster, men inkludere alle ansatte. Alle kan endre noe, og all endring teller. Om vi skal få til varige endringer i reisemønstre for mange, må HJH utfordre de rådende ideene om at man må kjøre bil for å ha frihet og for å bruke tida godt. Slike assosiasjoner endres ikke enkelt. I 2021 vil HjemJobbHjem legge strategier basert på de ansattes svar. I samarbeid med HJH-bedriftene vil vi velge tiltak vi tror kan møte de faktiske reisehverdagene og holdningene ute på arbeidsplassene.