Tilskuddsordning for hjemJobbhjem-bedrifter

«Skal vi dele regningen?»

HjemJobbHjem er en fleksibel mobilitetsordning, og den fantastiske tilskuddsordningen er et kremeksempel på akkurat det; Her kan din bedrift søke om å få dekket deler av de økonomiske utgiftene til lokale tiltak dere ønsker å gjøre på arbeidsplassen.

Ordningen kan dekke opptil 75 prosent av kostnadene ved å etablere et grønt mobilitetstiltak. Som hovedregel er tilskuddet begrenset oppad til 50 000 kroner per prosjekt, slik at den totale potten med tilskuddsmidler fordeles på flere virksomheter.

«Hva kan vi søke tilskudd til?»

Det kan være snakk om alt fra en ny sykkelparkering til en elektrisk lastesykkel som kan erstatte bilbruk til mindre vareleveranser. Hva dere ønsker å søke midler til avhenger derimot fullt og helt av hvilke behov akkurat dere har. Om dere så trenger en minibuss-ordning for å kjøre nattskiftarbeidere inn til sentrum, hvor det står elsparkesykler og venter, er dere hjertelig velkommen til å søke om noe slikt. Eller hva med en sykkelvaskemaskin?

Om dere tenker i- eller utenfor boksen er hipp som happ, så lenge det er en grønn tanke om å endre reisevanene til de ansatte som ligger bak.

Søknaden må inneholde:

  • Navnet på bedriften/virksomheten
  • Adresse for der tiltaket skal gjennomføres.
  • Navn på deres kontaktperson i HjemJobbHjem
  • En kortfattet beskrivelse av tiltaket med en begrunnelse for hvordan dette vil bidra til at flere reiser med gange, sykkel og/ eller kollektiv transport.
  • En kort beskrivelse av den konkrete løsningen som er valgt for tiltaket (gjerne med en illustrasjon)
  • Et kostnadsoverslag for tiltaket, og hvor stor andel av dette som ønskes dekket med tilskudd fra HjemJobbHjem (opptil 75%).
  • En enkel fremdriftsplan som viser forventet oppstart og ferdigstillelse av tiltaket. Tiltaket må gjennomføres i løpet av 12 måneder etter tilsagn.

Søknaden sendes per e-post til kontaktpersonen deres i HjemJobbHjem eller til hjh@inspiria.no.

Det er ingen gitt frist for å søke om tilskudd fra HjemJobbHjem, og alle søknader behandles fortløpende. Det er imidlertid en fast pott som er øremerket tilskuddsordningen per kalenderår.

Tildelingskriterier:

Følgende kriterier legges til grunn i vurderingen:

  • Tiltaket skal bidra til å nå målene til HjemJobbHjem; Å få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt til jobb.
  • Det skal være et tydelig samsvar mellom kost og nytte, og sannsynlig at tiltaket vil kunne gi en reell gevinst for de ansatte og endre deres reisevaner.
  • Tiltaket bør være en del av en større strategi for endring av reisevaner i bedriften/virksomheten, med tydelig forankring i ledelsen.

Tilsagn på tilskudd gis fortløpende frem til potten for 2024 er utdelt. Bypakke Nedre Glomma står bak tilskuddsordningen, og det er de som må godkjenne søknaden. Din bedrift inngår deretter en avtale med HjemJobbHjem som forplikter til gjennomføring av tiltaket mot at tilskuddet utbetales.

Send søknad om tilskudd per e-post til hjh@inspiria.no »