Om HjemJobbHjem

HjemJobbHjem er en grønn mobilitetsordning for bedrifter i Nedre Glomma-regionen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb. Gjennom felles innsats vil HjemJobbHjem-bedriftene bidra til renere luft og bedre bymiljø i Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg bidrar de mange positive og motiverende tiltakene til økt trivsel og samhold på arbeidsplassen.

For å skape en mer bærekraftig framtid, må vi alle sammen endre på vanene våre. En av de viktigste vanene vi kan klare å endre raskt, er å reise annerledes. Færre må kjøre på bensin og diesel, flere må reise kollektivt, sykle eller gå. Bak et hvert reisevalg står det et menneske. Hver og en av oss har ressurser, holdninger og muligheter, og vi jobber på en arbeidsplass med normer og med praktiske begrensninger. Det er dette vi arbeider med i HjemJobbHjem.

Vi skal ikke bare nå ut til noen få entusiaster, vi skal inkludere alle. Folk har ulik terskel for å prøve noe nytt og for å endre vaner. Forsking viser at små grupper av såkalte endringsagenter kan utgjøre en stor forskjell (J. Xie mfl. 2011), og at endring er «sosialt smittsomt» (Ilona M. Otto mfl. 2020). I HjemJobbHjem kan de ansatte påvirke hverandre over tid.HjemJobbHjem er en del av Bypakke Nedre Glomma, og blir driftet av INSPIRIA science center.

 

En stor del av kjøringen skjer i forbindelse med arbeidsreiser. Alle skal til og fra jobb, og noen reiser også i selve jobben. HjemJobbHjem handler om å endre arbeidsreisevanene. Det er ikke bare-bare å endre gamle vaner, og kanskje trengs både pisk og gulrot. HjemJobbHjem er derimot ingen pisk, men snarere som en stor bunt med deilige gulrøtter. Det er arbeidsplassene som selv velger å bli med på HjemJobbHjem. De ansatte får en lang rekke tilbud som til sammen skal gjøre det enklere å velge å reise klimavennlig.

HjemJobbHjem baserer seg på kunnskap: Kunnskap om hva som må til for de ansatte i hver bedrift – og kunnskap om hva som virker for å få til endring som kan bidra til å redde kloden. Som tilbud til hver enkelt ansatt og bedrift er HjemJobbHjem først og fremst fullt av goder, det er moro og det fremmer arbeidsmiljø og helse – men i bunn ligger et stort alvor: Sammen må vi klare å kutte i CO2-utslippene. Sammen må vi velge bort bensin- og diesel-vanene, og komme oss raskere over på framtidens reisemåter.

Bypakke Nedre Glomma har etablert HjemJobbHjem-ordningen i samarbeid med næringslivet i regionen. Dette er et viktig ledd i Bypakke Nedre Glommas overordnede mål om nullvekst i personbiltrafikken. Den daglige driften av HjemJobbHjem er det INSPIRIA science center som har ansvar for, og sammen med gode samarbeidspartnere bistår vi bedrifter i Sarpsborg og Fredrikstad på endringsreisen.

 

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider partene Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, og Jernbanedirektoratet om areal- og transportutviklingen i regionen.

 

Visjon for medlemsbedriftene
50% av de ansatte velger sykkel, gange eller kollektiv til og fra jobb.  

Partnere i Bypakke Nedre Glomma