Om HjemJobbHjem Nedre Glomma

HjemJobbHjem er en grønn mobilitetsordning for bedrifter i Nedre Glomma-regionen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb.

Gjennom felles innsats kan vi sørge for litt renere luft og et bedre bymiljø i Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg bidrar de motiverende tiltakene til økt trivsel og samhold på arbeidsplassen.

Mål og mening:

For å skape en mer bærekraftig framtid, må vi alle sammen endre på noen av vanene våre. En av de viktigste vanene vi kan klare å endre raskt, er det å reise annerledes. Færre er nødt til kjøre på bensin og diesel, og flere må reise kollektivt, sykle eller gå. Dette krever en felles innsats.

HjemJobbHjem-ordningen når ikke bare ut til noen få entusiaster, men er satt sammen for å inkludere alle. Folk har ulik terskel for å prøve noe nytt, og for å endre vanene sine.

Med HjemJobbHjem er det mulig for alle ansatte i en medlemsbedrift å teste ut ulike ting, for eksempel knyttet til sykling eller rabatt på månedskort, samt andre motiverende tiltak for å senke terskelen for endring.

HjemJobbHjem er en del av Bypakke Nedre Glomma, og driftes av INSPIRIA science center.

 

Positiv tilrettelegging:

En stor del av bilkjøringen som står bak store utslipp, skjer i forbindelse med arbeidsreiser; Alle skal til- og fra jobb, og noen reiser også i selve jobben. HjemJobbHjem handler først og fremst om å endre arbeidsreisevanene våre.

Det er likevel «ikke bare-bare» å endre gamle vaner. HjemJobbHjems tilnærming er at motivasjon og positive tiltak er veien å gå (i dobbel forstand!).

At alt blir tilrettelagt gjennom arbeidsgiver er hensiktsmessig med tanke på logistikk og gjennomføring, i tillegg til at kollegaer ofte har gode forutsetninger for å motivere og engasjere hverandre.

De ansatte i en HjemJobbHjem-bedrift får ikke minst flere gunstige tilbud, som kan gjøre det enklere, rimeligere eller på andre måter mer attraktivt å reise mer klimavennlig.

Støtte fra Bypakke Nedre Glomma:

Bypakke Nedre Glomma har etablert HjemJobbHjem-ordningen i samarbeid med næringslivet i regionen. Dette er et viktig ledd i deres overordnede mål om nullvekst i personbiltrafikken.

Den daglige driften av HjemJobbHjem er det INSPIRIA science center som har ansvar for, og sammen med gode samarbeidspartnere, bistår vi bedrifter i Sarpsborg og Fredrikstad på endringsreisen.

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider partene Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, og Jernbanedirektoratet om areal- og transportutviklingen i regionen.

Partnere i Bypakke Nedre Glomma